תקנון תנאי שימוש

להלן תקנון תנאי שימוש באתר “נדב בורלא” בכתובת: https://nadavburla.com להלן: “האתר“).

האתר מופעל ומנוהל על ידי נדב בורלא (“המפעיל“). כל פנייה ניתן לשלוח למייל: [email protected]

כל פנייה בתקנון בלשון זכר משמעה גם בנקבה או ברבים, בהתאם להקשר הדברים, והניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 1. השימוש בפועל באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה וכן תנאי לשימוש באתר.
 2. השימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה, ובהיעדר הסכמה לתנאי התקנון כאמור, מקצתו או כולו, הנך נדרש לחדול מגלישה באתר.
 3. תנאי השימוש שלהלן נועדו להבטיח שימוש נאות, הולם ובטוח באתר ובשירותים המוצעים בו, משכך אנא קרא בעיון את תנאי התקנון.

הוראות כלליות

 1. האתר עוסק בהנגשה ומכירה של מידע ותכנים בתחום פיתוח עסקי (“השירותים“).
 2. חלק מהתכנים באתר ניתנים ללא עלות (פודקאסט [הסכת], סרטונים וכיוב’), וחלק מהתכנים הינם בעלות כספית, בהתאם לתנאים המנויים בתקנון זה להלן.
 3. במסגרת הליך רכישת השירותים באתר יש למסור פרטים אישיים נכונים ומלאים בהתאם להוראות האתר. אי מסירת פרטים נכונים, כולם או חלקם, לרבות מספר כרטיס אשראי, עלול לעכב את הליך הרכישה או לבטלו כליל.
 4. מובהר כי מועד ביצוע העסקה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הינו מועד אישור ההזמנה והכנסת פרטי המזמין. כל השלמה/תיקון/עדכון של פרטים לאחר מועד זה אינה גורעת, משנה ו/או מאריכה את מועד ביצוע העסקה.
 5. בכל בעיה שהיא באתר, בשירותים או בתהליך המכירה יש לפנות למפעיל כמופיע לעיל.
 6. כל תכני האתר לרבות מידע מילולי, קולי, חזותי בין בנפרד ובין בשילובם, וכן עיצובו, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגת המידע לרבות, אך מבלי להגביל באמצעות איורים, סרטונים, תמונות, הנפשה (animation), צלמית (icon) ודמויות – הינם בבעלות המפעיל בין מכוח חוק ובין מכוח הסכם.
 7. השימוש באתר ובתכנים שבו נועדו לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש בלבד ואין לעשות שימוש בתכנים אלו שלא במסגרת האתר.
 8. המפעיל רשאי לשנות את האתר, את מבנהו, מראהו, תכניו, שירותיו וזמינותם של המוצרים והרכבם, כולם או מקצתם, וזאת ללא צורך בהודעה מראש, ובכפוף לכך כי זכויותיו של המשתמש לא ייפגעו כתוצאה מהשינויים.

השירותים הנמכרים באתר

 1. האתר מציע שירותי פיתוח עסקי לעסקים קיימים ולעסקים בהקמה.
 2. כל השירותים הנמכרים באתר ניתנים על ידי המפעיל ו/או מי שהוסמך על ידו להעניק את השירותים באיכות ובטיב הראויים.
 3. התמונות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד.
 4. כל משתמש, בין אם רכש שירות כזה או אחר ובין אם לאו, רשאי להגיש בקשה להצטרף לרשימת תפוצה של המפעיל, ובבקשתו זו נותן המשתמשת את הסמכתו לקבלת דיוור ישיר מהמפעיל ו/או מהאתר בנוגע לשירותים המועברים ו/או הנמכרים על ידי המפעיל בכלל ובמסגרת האתר בפרט.

כספים

 1. כל התשלומים עבור השירותים המוצעים באתר יתבצעו באמצעות סליקת כרטיסי אשראי בלבד באופן מאובטח בין על ידי ספק האינטרנט בין על ידי חברת סליקת האשראי, ועל אחריותם בלבד.
 2. המפעיל רשאי לשנות את מחירי השירותים, את השירותים עצמם, היקפם, הרכבם ולא תהייה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד המפעיל בעניין זה, ובלבד שזכויות המשתמש לא נפגעו.
 3. בכל בעיה הקשורה למערכת הסליקה ו/או לחיוב האשראי של המשתמש ו/או ליחסים שבין המשתמש לחברת האשראי, על המשתמש לפתור את הבעיה בעצמו ועל אחריותו.
 4. כל עוד לא אושר החיוב בגין העסקה אין האתר ו/או המפעיל מחויבים באספקת השירות שרכישתו נתבקשה. עיכוב של למעלה מ – 7 ימי עסקים בהסדרת הבעיה בכרטיס האשראי/אמצעי תשלום של המשתמש יזכה את האתר ו/או המפעיל בביטול העסקה.
 5. ביטול עסקה יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

השימוש בשירותי האתר שבתשלום

 1. בהתאם לאופי הרכישה (קורס, הרצאה, הדרכה, מנוי חודשי, מנוי שנתי וכיוב’), המשתמש יקבל מהמפעיל גישה לשירותים שרכש וכן פירוט אודות העסקה, כמתחייב על פי החוק.
 2. הגישה לשירותים הנרכשים כאמור, תינתן למשתמש בהתאם לפרטים שמילא באתר בהליך הרכישה. ככל שנפלה טעות בפרטים שהוזנו, כי אז לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או דרישה לאתר ו/או למפעיל בגין עיכוב בקבלת השירותים או באי קבלתם כליל, כל עוד לא הסדיר המשתמש את הבעיה מול המפעיל ו/או נציגי האתר המוסמכים.
 3. מובהר כי המפעיל רשאי לשנות מעת לעת את השירותים הניתנים ו/או הנרכשים באתר.
 4. ככל שלאחר ביצוע הזמנה באתר יתגלה כי השירות המוצע לא זמין למשתמשים, יפנה המפעיל למשתמש ויציע לו החזר מלא של הכסף או זיכוי לרכישה עתידית של שירותים או רכישה של שירות קיים אחר – הכל לפי החלטתו של המשתמש בלבד.
 5. היות שכל השירותים הנמכרים ניתנים באופן מקוון באתר המפעיל, ורכישתם מזכה את המשתמש בקבלת גישה ראויה לשירותים הנרכשים, הרי שאין המפעיל אחראי על יכולתו של המשתמש לצרוך את השירותים בהתאם לתשתית האינטרנט הקיימת במיקומו של המשתמש.

ביטול רכישה

 1. ביטול רכישת שירותים ייעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת המופיעה בראש תקנון זה, ובהתאם למועדים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, והתקנות שמכוחו.
 2. מובהר כי צריכת שירותים (הרצאה, קורס וכיוב’), ולו בחלקם, מאיינת את זכותו של המשתמש לבטל את הרכישה והכספים ששולמו לא יושבו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין לרבות אך מבלי להגביל זכויות יוצרים בתכנים המוצעים והמופיעים באתר לרבות בשמות המסחריים המופיעים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים אשר נתנו למפעיל את הרשות לעשות שימוש בשמות/סימנים אלו במסגרת האתר.
 2. על המשתמשים באתר אסור להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצוב התכנים באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם בכלל ותכנים פרסומיים ומסחריים בפרט.
 3. כל הזכויות בתכני האתר ובעיצובו הינם בבעלות המפעיל בלבד וחל איסור מוחלט לבצע כל שינוי באתר ו/או להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר לאחר, ליצור יצירות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, ללא אישור מראש בכתב ובמפורש מהמפעיל.

אבטחת מידע

 1. נוכח הליך המכירה הקיים באתר, והמצריך את הזנתם של פרטים אישיים ופיננסים של המשתמש, ידוע למשתמש כי פרטיו האישיים והמידע אשר ימסור יישמרו על ידי האתר. האתר לא יעביר לאחרים את הפרטים והמידע של המשתמש, אלא בהתאם להוראות הדין או בית המשפט המוסמך לכך.
 2. האתר יעשה כל מאמץ סביר לשם התקנה של תוכנות אבטחת מידע לשם שמירה על פרטי המשתמשים ולמען הגנה על פרטיותם. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרות האתר להבטיח הגנה מלאה על פרטיו.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר, ורכישת השירותים המוצעים למכירה הינו על אחריות המשתמש בלבד והאתר ו/או המפעיל אינם אחראים לנזקים ו/או הפסדים, בין ישירים ובין עקיפים, ככל שייגרמו למשתמש בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו, לביטולם, הגבלתם, הרכבם או היקפם.
 2. מובהר כי האתר ו/או המפעיל אינם מתחייבים לתוצאות מדידות או כמותיות כתוצאה מצריכת השירותים, חלקם או כולם, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי האתר ו/או המפעיל בעניין הצלחת העסק לאחר סיום צריכת השירותים הנרכשים.
 3. בהתאם להוראות הדין, האתר מתחייב לשמור הן על אבטחת התכנים והמידע המוצגים באתר והן על פרטי המשתמשים הנמסרים באתר.
 4. אין בהצבת קישוריות באתר (Links) כדי להוות הצעה, הבעת תמיכה, הסכמה או מתן חסות של האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים בקישוריות אלו.
 5. שימוש המשתמש באתר מהווה התחייבות המשתמש לשיפוי האתר ו/או המפעיל ככל שיתבעו לדין ו/או יידרש לשלם כספים כתוצאה משימוש המשתמש באתר באופן שגרם לנזק לצד שלישי.
 6. האתר ו/או המפעיל רשאים לחסום את המשתמש מכלל הפעילות באתר ככל שפעילות המשתמש תתגלה כפוגענית כלפי האתר ו/או המפעיל ו/או צד ג’ כלשהו.
 7. מובהר כי האתר ו/או המפעיל אינם מתחייבים כי השימוש במוצריו או בשירותיו של צד שלישי לא יופרע ו/או יפסק מכל סיבה אשר קשורה לגורמים אלה ואחרים, לרבות הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים.

איסוף נתונים באמצעות cookies

 1. האתר משתמש בעוגיות ‘Cookies’, לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים.
 2. מטרת הפרטים הללו היא התאמת האתר להעדפות המשתמש ואפיון צרכיה, וכמו כן ולצרכי אבטחת מידע. “cookies” הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצרת לפי פקודה ממחשבי המפעיל.
  חלק “cookies” יפקעו כאשר תסגור המשתמש את הדפדפן וחלק מה “cookies” ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש.
 3. המידע “cookies” מוצפן,והאתר עושה כל שביכולתו על מנת שמידע זה יישאר בידיו. אם אין ברצון המשתמש לקבל עוגיות, יש בידיו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן.
 4. מידע זה ישמש את המפעיל לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה לשפר את האתר ולהקנות חוויה טובה ומדויקת עבור המשתמש.

ניהול האתר

 1. המפעיל מתחייב לדאוג להפעלה תקינה ורציפה של האתר אך אין בהתחייבות זו כדי למנוע הפרעות ו/או הפסקות בפעילותו של האתר כתוצאה מגישה ללא הרשאה לשרתי האתר ו/או לפרוטוקולי התקשורת באתר ו/או לכל תוכנה ו/או חומרה הקשורה להפעלתו התקינה של האתר.
 2. המשתמש פוטר את המפעיל ו/או מי מטעמה מאחריות בגין כל נזק לרבות אך מבלי להגביל עגמת נפש שייגרם לו כתוצאה מקלקול ו/או תקלה וכשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתשתית התקשורת של האתר ו/או של מי מהצדדים השלישיים המציע דילים ו/או פרסומים באתר.
 3. במקרה של תקלה בשימוש באתר על המשתמש לפנות לכתובת המייל של המפעיל וליידע על התקלה.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. על השימוש באתר ובכל הנוגע למחלוקות הנובעות מהשימוש בו, לרבות מהשימוש בשירותים הנמכרים בו, יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 2. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.
Scroll to Top